ביעור חמץ

ביעור חמץ - מצוה מהתורה לבער את החמץ קודם הפסח כמו שכתוב "תשביתו שאור מבתיכם" במאמר הבא תלמדו על הנושא

ביעור חמץ 

מצוות עשה מהתורה לבער את החמץ כמו שכתוב "תשביתו שאור מבתיכם" 

איך מבערים את החמץ?

יש מחלוקת תנאים במשנה האם ההשבתה צריכה להיות על ידי שריפה דווקא או אפילו באופן שמפורר לתוך המים וכדומה, להכלה מקפידים לשרוף את החמץ אבל בשנים שערב פסח יוצא בשבת וודאי שיש לבטל את החמץ על מים וכדומה

זמן ביעור חמץ

זמן הביעור הינו בסוף השעה החמישית מתחילת היום, לענין זה מדובר בשעות זמניות כדאי להתעדכן בזמן המדוייק מדי שנה

שריפת לולב וערבה

ישנם הנוהגים בעת מכירת חמץ לקחת את הלולב והערבה מחג סוכות ולשרוף אותם בעת ביעור החמץ

נוסח ביעור חמץ

בעת הביעור יש לבטל שוב את החמץ ויש לומר את הנוסח הבא:

כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, דחזיתיה ודלא חזיתיה, דבערתיה ודלא בערתיה, לבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא".

 בעברית: "כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו, יבטל ויהא הפקר כעפר הארץ".

תפילה לביעור חמץ

ישנה תפילה שנהוג לאומרה לאחר ביעור החמץ כמופיע בסידורים

מה יש לעשות בנוסף לביעור חמץ?

יש חמץ שנשאר בארונות בבית ואותו צריך למכור ניתן למכור באמצעות האתר אונליין

 

 

ביעור חמץ