ברוכים הבאים לאתר "מכירת חמץ" – המרכז מידע הילכתי אודות מכירת חמץ ודיני פסח וכולל, בין היתר, אפשרות לבצע מכירת חמץ אונליין באתר

 בכך שאתה משתמש באתר או באפליקציה של עמותת בית חב"ד ליובאוויטש רעננה ח.פ 580111771  הידוע בכינוי "מכירת חמץ"  או כל שם אחר שישונה בעתיד (להלן: "החברה" ו/או "האפליקציה" ו/או "האתר"  אתה מקבל על עצמך את תנאי הסכם זה (להלן: "ההסכם").

הנך מצהיר כי גילך מעל 18. האמור בהסכם זה מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחד, גם לשון רבים ולהפך.

אם אינך מסכים לקבל על עצמך את ההסכם, הנך מתבקש שלא להוריד את האפליקציה ולא להשתמש בה ו/או באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההסכם בעתיד, ובכך שהנך ממשיך להשתמש באתר אתה מסכים לשינויים ולעדכונים אלו. החברה תודיע על שינויים אלו במייל, לפי המייל שציינת ברישום או בהודעה באפליקציה/ באתר.

בכפוף להסכם זה, החברה נותנת לך זכות שימוש באפליקציה/ אתר, שאינה ניתנת להעברה או הסבה, וללא זכות לתת רישיון לאחר לעשות שימוש באפליקציה/באתר. כמו כן, אסורה הפצה, שכפול או העתקה של התכנה או כל חלק מתוך האפליקציה/ האתר ו/או התוכן באתר ובאפליקציה ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

משמעות ההרשאה למכירת חמץ

 בעת ביצוע מכירת חמץ באתר הנך נותן כוח ורשות לרב מטעם הנהלת האתר ומסכים לנוסח ההלכתי המצ"ב:

ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו או על ידי שלוחו ושליח שלוחו עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובת חמץ וחשש חמץ שלנו הן הנמצא ברשותנו בכל מקום שהוא ו/או ביד אחרים או שיש לנו חלק וזכות בהם או שהם רק פיקדון ביד אחרים, וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנוכרי כל המקומות שחמץ מונח שם. ובזה אני מגלה דעתי שכל חמץ וחשש חמץ ותערובת חמץ השייך לי יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה הן מצד שליחות והן מצד זכייה שזכין לאדם שלא בפניו וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות דעתו ויהי ממכרו קיים ותהא ידו כידינו ועשייתו כעשייתנו ופיו כפינו.

תרומות באתר

מכירת החמץ באמצעות האתר לא כרוכה בתשלום, שימו לב! בעת ביצוע מכירת חמץ באתר נציע לגולש לתרום אפשרות זו לא חובה וניתן להזין את הספרה 0 ולגמור את מכירת החמץ ללא תרומה.
התרומות באמצעות האתר מאובטחות בהתאם לתקן PCI-SSS וקבלות תרומה נשלחות אליכם לטלפון הנייד

מדיניות ביטול תרומות

ניתן לבטל תרומה בפרק הזמן המוגדר בחוק והכל לפי חוק הגנת הצרכן והתקנות שיצאו מכוחו על מנת לבטל את התרומה יש לשלוח לנו מייל ולפרט תאריך התרומה סכום התרומה ו- 4 ספרות של כרטיס אשראי

מדיניות דיוור במייל/סמס/וואצאפ

בית חבד יהיה רשאי לשלוח דיוור במייל/סמס/וואצאפ לכל המשתמשים שבצעו שימוש באתר יודגש שבכל עת יהיה ניתן להסיר מרשימת התפוצה


תנאים כללים

אתה מסכים להשתמש בשירות על בסיס "כמו שהוא", וללא זכות לטעון או לדרוש אחרת מהחברה.

השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד. 

החברה אינה אחראית על מתן חוות דעת של משתמשים ואם הסתמכת על חוות דעת כזו, זו אחריותך בלבד.

האתר מכיל קישורים לאתרים מסחריים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). קישורים אלה מופיעים באתר אך ורק לנוחות הגולש.
הנהלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

הנך מודע לכך שייתכן ואולי האתר יכיל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

הנך אחראי לכל תוכן שהנך מעלה או מפיץ באמצעות החברה.

בהסכימך לתנאי השימוש הנך מסכים לכך שיתכן ויהיו באתר/ באפליקציה תכנים פרסומיים.

הנך מסכים שלא להעלות תכנים שהם לא חוקיים, פוגעניים, מאיימים, פרונוגרפיים או שמפרים זכויות קניין רוחני של צד ג' או תכנים המפרים הוראות הסכם זה. לחברה שיקול דעת בלעדי בהחלטה האם התוכן ראוי להיות מועלה לאפליקציה/ לאתר או להיות מוסר ממנה/ו ולא תהיינה לך שום טענה ו/ או דרישה כלפי החברה בגין הסרת תוכן על ידה.

מבלי לגרוע מזכויות החברה על-פי כל דין, בעצם שימושך באתר הנך מסכים ומתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, בעקבות חוות דעת או כל תוכן אחר שתעלה לאתר וכן מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על-ידי צד שלישי כלשהו עקב הפרה על-ידיך של הוראה מההוראות האמורות בתנאי הסכם זה ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד שלישי כלשהו.

כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר האחר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שיבצע הגולש באתרים האחרים.

השימוש באתרים האחרים כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הנהלת האתר ו/או כי מי מטעמה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

החברה אינה אחראית על נכונות כלל הפרטים הכתובים באתר

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.

החברה אינה מתחייבת שהשירות יינתן ללא שגיאות תכנה או יהיה באיכות מסויימת או יתאים לציפיותיך.

חלקים מסויימים באתר עשויים להיות מוצעים תחת תנאי רישיון של "קוד פתוח". ייתכנו חלקים בתנאי רישיונות הקוד הפתוח שיגברו על תנאי הסכם זה, ובשימוש בהחברה הינך מסכים לכך ומודע לכך. למידע נוסף בדבר "קוד פתוח" ראה: http://opensource.org/licenses/mit-license.html.

בהסכימך לתנאי השימוש הנך מסכים לכך שיהיו באתר/ באפליקציה תכנים פרסומיים.

אינך מורשה להשתמש באתר לכל פעילות שאינה חוקית או לכל מטרה שאינה מורשית על פי הסכם זה. בשימושך באתר אסור לך להפר כל חוק ובכלל זה חוקים הנוגעים לקניין רוחני מכל סוג שהוא. במקרה שתפר חוקים כאמור, והחברה תתבע עקב כך או ייגרם לה נזק מכך, הנך מתחייב לשפות את החברה על כל נזק או תביעה כאמור.

החברה רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירות וזאת אף ללא הודעה.

הנך רשאי לבטל את חשבונך בכל עת במשלוח הודעת אימייל לכתובת: www.hametz.co.il@gmail.com

בעשותך כן, החברה רשאית למחוק את כל נתוני חשבונך, כולל כל המידע שהיה בו.

החברה רשאית לבטל את חשבונך בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בשום מקרה החברה לא תהיה אחראית על נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, עונשיים או כל נזק אחר. 

בכל מקרה גבול האחריות של החברה כלפיך יהיה מוגבל לסכום אותו שילמת לחברה בגין השירות, באם שילמת.

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להתנות שירותים מסויימים בתשלום וכן להתנות שימוש באתר ו/או באפליקציה ברישום.

חלקים מהאתר עשויים להכיל זכויות יוצרים או קניין רוחני של צדדים שלישיים, כגון: זכויות יוצרים של מפרסמים בעסקיהם וכיו"ב. הנך מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים של צדדים שלישיים אלו.

זכויות המשתמש על פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה או הסבה ללא אישור החברה מראש ובכתב.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולש ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר.

על הסכם זה יחול דין תורה, מוסכם שבית הדין הרבני של הרב לנדא בבני ברק ישמש כבורר בכל הנוגע למחלוקת שתיווצר עקב השימוש באתר

למדיניות פרטיות לחצו כאן